lang="fa-IR" کمیته تحقیقات دانشجویی > Home
پرجم و شعار سال جمهوری اسلامی ایران - دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شوشتر

کمیته تحقیقات دانشجویی

fa-IRen-US
X

 

 

 

 

برای مقالات مستخرج از طرح های

مصوب کمیته تحقیقات دانشجویی،

آدرس دانشجو باید به صورت ذیل ذکر شود

,Student Research Committee

Shoushtar Faculty Of Medical

Sciences, Shoushtar. Iran

کمیته تحقیقات دانشجویی،دانشکده

علوم پزشکی شوشتر،شوشتر،ایران