پرجم و شعار سال جمهوری اسلامی ایران - دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شوشتر بنر دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شوشتر

کمیته تحقیقات دانشجویی

fa-IRen-US
X

1

دکتر اکرم آهنگر پور

دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز

سرپرست کمیته تحقیقات دانشگاه علوم پزشکی اهواز و رئیس شورای راهبردی جنوب غرب کشور

3

دکتر فاطمه محمدی پور

دانشگاه علوم پزشکی لرستان

سرپرست کمیته تحقیقات دانشگاه علوم پزشکی لرستان

5

دکتر حسن قاسمی

دانشگاه علوم پزشکی آبادان

سرپرست کمیته تحقیقات دانشگاه علوم پزشکی آبادان

6

وحید کرمی

دانشگاه علوم پزشکی دزفول

سرپرست کمیته تحقیقات دانشگاه علوم پزشکی دزفول

7

خانم اعظم جهانگیری مهر

دانشگاه علوم پزشکی شوشتر

سرپرست کمیته تحقیقات دانشگاه علوم پزشکی شوشتر

8

دکتر ایمان پارسه

دانشگاه علوم پزشکی بهبهان

سرپرست کمیته تحقیقات دانشگاه علوم پزشکی بهبهان

10

محسن یزدانی

دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز

دبیر کمیته تحقیقات دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز

12

مرضیه اسکندرزاده

دانشگاه علوم پزشکی لرستان

دبیر کمیته تحقیقات دانشگاه علوم پزشکی لرستان

14

شایان بهبهانی

دانشگاه علوم پزشکی آبادان

دبیر کمیته تحقیقات دانشگاه علوم پزشکی آبادان

15

مهدی حاتمی

دانشگاه علوم پزشکی دزفول

دبیر کمیته تحقیقات دانشگاه علوم پزشکی دزفول

16

ساغر کریم زاده

دانشگاه علوم پزشکی شوشتر

دبیر کمیته تحقیقات دانشگاه علوم پزشکی شوشتر

17

شهاب جاسمی

دانشگاه علوم پزشکی بهبهان

دبیر کمیته تحقیقات دانشگاه علوم پزشکی بهبهان