پرجم و شعار سال جمهوری اسلامی ایران - دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شوشتر بنر دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شوشتر

کمیته تحقیقات دانشجویی

fa-IRen-US
X
شورای پژوهشی کمیته تحقیقات دانشجویی

 

 

اعضای دانشجویی شورای پژوهشی

 

ساغر کریم زاده

زینب طاهری

فاطمه هنرمندپور

شیما اوجی

رضا حسین پور

محمد احمدی

 

اعضای هیات علمی شورای پژوهشی

 

اعظم هنرمندپور

حکیمه محمدزاده

سیده زهراپژوهیده

الهام عبداللهی شهولی

اعظم جهانگیری مهر