پرجم و شعار سال جمهوری اسلامی ایران - دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شوشتر

Student Research Committee

fa-IRen-US
X

دیف

نام و نام خانوادگی

دانشگاه

سمت

1

دکتر اکرم آهنگر پور

دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهوار

سرپرست کمیته تحقیقات دانشگاه علوم پزشکی اهواز و رئیس شورای راهبردی جنوب غرب کشور

2

دکتر الهام سقائی

دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد

سرپرست کمیته تحقیقات دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد

3

دکتر فاطمه محمدی پور

دانشگاه علوم پزشکی لرستان

سرپرست کمیته تحقیقات دانشگاه علوم پزشکی لرستان

4

دکتر سیدسلمان ذکریایی

دانشگاه علوم پزشکی ایلام

سرپرست کمیته تحقیقات دانشگاه علوم پزشکی ایلام

5

دکتر حسن قاسمی

دانشگاه علوم پزشکی آبادان

سرپرست کمیته تحقیقات دانشگاه علوم پزشکی آبادان

6

وحید کرمی

دانشگاه علوم پزشکی دزفول

سرپرست کمیته تحقیقات دانشگاه علوم پزشکی دزفول

7

خانم اعظم هنرمندپور

دانشگاه علوم پزشکی شوشتر

سرپرست کمیته تحقیقات دانشگاه علوم پزشکی شوشتر

8

دکتر ایمان پارسه

دانشگاه علوم پزشکی بهبهان

سرپرست کمیته تحقیقات دانشگاه علوم پزشکی بهبهان

9

دکتر علیرضا عبدی

دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

سرپرست کمیته تحقیقات دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

10

محسن یزدانی

دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز

دبیر کمیته تحقیقات دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز

11

پریا حاج هاشم خانی

دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد

دبیر کمیته تحقیقات دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد

12

مرضیه اسکندرزاده

دانشگاه علوم پزشکی لرستان

دبیر کمیته تحقیقات دانشگاه علوم پزشکی لرستان

13

منا بهمئی

دانشگاه علوم پزشکی ایلام

دبیر کمیته تحقیقات دانشگاه علوم پزشکی ایلام

14

شایان بهبهانی

دانشگاه علوم پزشکی آبادان

دبیر کمیته تحقیقات دانشگاه علوم پزشکی آبادان

15

مهدی حاتمی

دانشگاه علوم پزشکی دزفول

دبیر کمیته تحقیقات دانشگاه علوم پزشکی دزفول

16

زهرا محمودی

دانشگاه علوم پزشکی شوشتر

دبیر کمیته تحقیقات دانشگاه علوم پزشکی شوشتر

17

شهاب جاسمی

دانشگاه علوم پزشکی بهبهان

دبیر کمیته تحقیقات دانشگاه علوم پزشکی بهبهان

18

میلاد جلیلیان

دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

دبیر کمیته تحقیقات دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه