پرجم و شعار سال جمهوری اسلامی ایران - دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شوشتر بنر دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شوشتر

کمیته تحقیقات دانشجویی

fa-IRen-US
X
معرفی دانشجوهای  پژوهشگر

 

آرمان جعفری (پژوهشگر برتر دانشجویی دانشکده علوم پزشکی شوشتر سال تحصیلی 96-95)
 
بیان صابری پور(سخنران برتر دراولین کنگره دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی دزفول )
فروغ بوستانی(پوستر برتر در اولین کنگره دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی دزفول)
فاطمه نوری(پوستر برتر در اولین کنگره دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی دزفول)
آرمان جعفری(پوستر برتر در اولین کنگره دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی دزفول )
 
فاطمه هاشم مطوری(پوستر برتر در اولین کنگره  ملی دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی مازندران)

آرزو بیرم وند(سخنران برتر در دومین کنگره دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی دزفول)
عواطف سواری(پوستربرتر در دومین کنگره دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی دزفول)
فاطمه صفرزاده(پوستر برتر دردومین کنگره دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی دزفول)
فاطمه صفرزاده(پوستر برتر در کنگره بیماری های نوین دانشگاه جندی شاپور اهواز)

 

 

 

izmir escort izmir escort izmir escort izmir escort